ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (Ποιοτική και Ποσοτική Χημική Ανάλυση)

Εξάμηνο:

3o

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα: κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου, κανόνες ασφαλείας, γνωριμία με τις ασκήσεις. Ανάλυση κατιόντων. Ανάλυση ανιόντων. Ογκομετρική ανάλυση ανθρακικών, οξαλικών, χλωριούχων, προσδιορισμός σκληρότητας ύδατος. Ιωδιομετρία/Ιωδομετρία προσδιορισμός ενεργού χλωρίου.

Συγγράμματα:

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» Θ. Π. Χατζηιωάννου, Αθήνα 1993, Κωδικός βιβλίου στη βάση Εύδοξος: 32999159

2) Αναλυτική Χημεία ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση)

Εξάμηνο:

4o

Συνδιδάσκοντες:

Κ. Σταλίκας, καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος:

Ποτενσιομετρία (ηλεκτρόδια αναφοράς, ενδεικτικά ηλεκτρόδια, εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, οργανολογία μέτρησης ΗΕΔ στοιχείων, μέτρηση pH διαλυμάτων, άμεση ποτενσιομετρία, ποτενσιομετρικές ογκομετρήσεις). Κουλομετρία (ποτενσιοστατική κουλομετρία, κουλομετρικές ογκομετρήσεις). Αρχές ηλεκτροσταθμικής ανάλυσης, ηλεκτρόλυση με σταθερή εφαρμοζόμενη τάση και με ελεγχόμενο δυναμικό ηλεκτροδίου εργασίας. Βολταμμετρία (ρεύματα στα ηλεκτροχημικά στοιχεία, ωμική πτώση τάσης, πόλωση ηλεκτροδίων, σήματα διέγερσης, οργανολογία στη βολταμμετρία, πολαρογραφία–σταγονικό ηλεκτρόδιο υδραργύρου. Αναδιαλυτικές τεχνικές (αναδιαλυτική βολταμμετρία, προσροφητική αναδιαλυτική βολταμμετρία). Αμπερομετρικοί βιοαισθητήρες. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού: εισαγωγή, αρχές ποσοτικής φασματοφωτομετρίας (νόμος του Beer), οργανολογία. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού: Σφάλματα στη φασματοφωτομετρία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φασματοφωτομετρικών μεθόδων, οργανολογία, εφαρμογές. Μοριακή φθορισμομετρία: Μηχανισμός φθορισμού, φάσματα διέγερσης και εκπομπής, παράγοντες που επιδρούν στο φθορισμό, οργανολογία στη φθορισμομετρία, εφαρμογές. Φλογοφασματοφωτομετρία και φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης: Εισαγωγή, τύποι φασμάτων εκπομπής, θεωρία ατομικών φασμάτων, ταξινόμηση τεχνικών ατομικής φασματοφωτομετρίας, οργανολογία, εφαρμογές. Εισαγωγή στις χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης (ταξινόμηση, βασικές αρχές στη χρωματογραφία έκλουσης, θεωρίες χρωματογραφίας). Αέρια χρωματογραφία (εισαγωγή, οργανολογία, εφαρμογές). Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (εισαγωγή, οργανολογία, εφαρμογές).

Συγγράμματα:

«Αναλυτική Χημεία» Harris C. Daniel, Lucy A. Charles, ISBN: 9789925576111, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644882

«Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης», 6η Έκδοση (D. Skoog et al.). Μετάφραση από τις εκδόσεις Κωσταράκης, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34116

«Θεμελειώδεις Αρχές Αναλυτικής Χημείας», 8η Έκδοση (D. Skoog et al.). Μετάφραση από τις εκδόσεις Κωσταράκης, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68405430

Παρουσιάσεις:

Π1_ Εισαγωγή

Π2_ Αμπερομετρία-Βιοαισθητήρες

Π3_Πολαρογραφία_1

Π4_Πολαρογραφία_2

Π5_Κουλομετρία

Π6_Ηλεκτροσταθμική Ανάλυση

Π7_Ποτενσιομετρία_1

Π8_Ποτενσιομετρία_2

3) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση)

Εξάμηνο:

4o

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα: κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου, κανόνες ασφαλείας, γνωριμία με τις ασκήσεις. Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός νατρίου, καλίου, ασβεστίου και λιθίου. Φθορισμομετρικός προσδιορισμός αργιλίου. Κινητικός προσδιορισμός ισοπροπυλικής αλκοόλης. Πολαρογραφία, Αναδιαλυτική Βολταμμετρία. Ταυτόχρονος προσδιορισμός χαλκού, μολύβδου και καδμίου. Κουλομετρική ογκομέτρηση αρσενικού. Αγωγιμομετρικές ογκομετρήσεις. Ποτενσιομετρικός προσδιορισμός μείγματος φωσφορικών. Προσδιορισμός οργανικών διαλυτών με αέρια χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας. Ταυτόχρονος φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός μείγματος υπερμαγγανικών και διχρωμικών ιόντων. Προσδιορισμός αρωματικών υδρογονανθράκων με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους. Προσδιορισμός χαλκού σε δείγμα εδάφους με φλογοφασματομετρία ατομικής απορρόφησης.

Συγγράμματα:

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

4) Ανάπτυξη Ηλεκτροχημικών Αισθητήρων & Βιοαισθητήρων

Εξάμηνο:

8o (επιλογής)

Περιεχόμενο μαθήματος:

Γενικές αρχές ηλεκτροχημείας. Εισαγωγικές έννοιες και μηχανισμοί ηλεκτροδιακών αντιδράσεων. Στοιχεία καυσίμου (fuel cells), ηλιακές οργανικές κυψελίδες, αισθητήρες (ορισμοί, αρχή λειτουργίας και χρήσεις). Ιόντα και ηλεκτρολύτες (ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρολυτικά τήγματα και στερεοί ηλεκτρολύτες). Κυκλική βολταμμετρία-συμπεριφορά διαχεόμενων ηλεκτρενεργών ενώσεων, μελέτη φαινομένων προσρόφησης ηλεκτρενεργών ενώσεων, συμπεριφορά ηλεκτροχημικών συστημάτων με πολλές ηλεκτρενεργές ουσίες ή με ηλεκτρενεργό ουσία πολλών ενεργών κέντρων). Χρονοκουλομετρία-χρονοαμπερομετρία (Αρχή της μεθόδου, υπολογισμός της ενεργούς επιφανείας του ηλεκτροδίου, του συντελεστή διάχυσης και της σταθεράς ταχύτητας k). Τεχνική εκτύπωσης μέσω πλέγματος και λιθογραφία. Χημικοί αμπερομετρικοί αισθητήρες. Εισαγωγικές έννοιες, κατάταξη, υλικά ηλεκτροδίων, νανοσωλήνες άνθρακα και μικρο/νανο-ηλεκτρόδια, διαμεσολαβητές φορτίου, μέθοδοι για τη χημική τροποποίηση των ηλεκτροδίων, αναλυτικές εφαρμογές. Ακινητοποίηση βιομορίων. Φυσικές και χημικές μέθοδοι ακινητοποίησης. Ακινητοποίηση βιομορίων μέσω συμπλόκων αβιδίνης–βιοτίνης, Νi/NTA–ιστιδίνης και μέσω βορονικών οξέων. Αμπερομετρικοί βιοαισθητήρες–εισαγωγικές έννοιες, κατάταξη, ενζυμικοί αμπερομετρικοί βιοαισθητήρες Ο2, Η2Ο2, και NADH. Δόμηση πολυμεμβρανικών αρχιτεκτονικών και εκλεκτικότητα. Αναλυτικές εφαρμογές. Φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης. Αρχή της μεθόδου, διαγράμματα Nyquist, διαγράμματα Bode. Προσομοίωση ισοδύναμων ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Χωρητικοί και εμπεδησιομετρικοί ανοσοχημικοί αισθητήρες. Εισαγωγικές έννοιες, αρχή λειτουργίας, αυτοδιατασσόμενες στιβάδες θειολών, μοντέλο βιοχημικού πυκνωτή. Χωρητικοί και εμπεδησιομετρικοί ανοσοχημικοί αισθητήρες. Κατάταξη αισθητήρων και αναλυτικές εφαρμογές. Εμπορικά διαθέσιμοι χημικοί αισθητήρες και βιοαισθητήρες.

Παρουσιάσεις:

Π1_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Π2_ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΜΕΤΡΙΑ_ΧΡΟΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Π3_ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Π4_ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΒΙΟ)ΜΟΡΙΩΝ

Π5_ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Π6_ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ1

Π7_ΕΜΠΕΔΗΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης Ι

Περιεχόμενο μαθήματος:

Αρχές λειτουργίας των τεχνικών συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων (surface plasmon resonance, SPR) και μικροζυγού κρυστάλλου χαλαζία (quartz crystal microbalance, QCM). Ανάπτυξη βιοαισθητήρων SPR, QCM. Εφαρμογές σε διάφορους τομείς της χημικής ανάλυσης.

Συγγράμματα:

«Συντονισμός επιφανειακών πλασμονίων και Μικροζυγός κρυστάλλου χαλαζία. Αρχές λειτουργίας και αναλυτικές εφαρμογές», Σημειώσεις, Μ. Προδρομίδης

Παρουσιάσεις:

Π1_ Συντονισμός επιφανειακών πλασμονίων, SPR

Π2_ Μικροζυγός κρυστάλλου χαλαζία, QCM

2) Προχωρημένο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι

Συνδιδάσκοντες:

Δρ. Αγγελική Φλώρου, Μέλος ΕΔΙΠ

Περιεχόμενο μαθήματος:

Σχεδιασμός πλεγμάτων εκτύπωσης, Σύσταση και Παρασκευή διαφόρων μελανιών εκτύπωσης σε υδατικά ή μη μέσα διασποράς, Εκτύπωση μονών ηλεκτροδίων και τριπλών ολοκληρωμένων ηλεκτροχημικών κυψελίδων, Έλεγχος ποιότητας.

Συγγράμματα:​

«Τεχνική Εκτύπωσης Μέσω Πλέγματος», Σημειώσεις, Μ. Προδρομίδης, Α. Φλώρου​

Παρουσιάσεις:

Π1_ Τεχνική Εκτύπωσης Μέσω Πλέγματος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1) Ανάλυση βιοδεικτών – Βιοαισθητήρες

Περιεχόμενο μαθήματος:

Γενικές αρχές ηλεκτροχημείας. Ακινητοποίηση βιομορίων. Αμπερομετρικοί βιοαισθητήρες. Φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης. Χωρητικοί και εμπεδησιομετρικοί ανοσοχημικοί αισθητήρες. Κατάταξη αισθητήρων και αναλυτικές εφαρμογές. Εμπορικά διαθέσιμοι χημικοί αισθητήρες και βιοαισθητήρες.

Κύλιση προς τα επάνω